Lasuse SpaansPrivacyverklaring

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?
Lasuse Spaans is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (AVG).

Welke gegevens worden verzamelt en verwerkt door Lasuse Spaans?
Gebruikersgegevens:
 Lasuse Spaans verzamelt en verwerkt de gegevens die u zelf heeft opgegeven. Bij het aangaan van een overeenkomst wordt gevraagd om uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en adres te geven.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Lasuse Spaans uw persoonsgegevens?
Lasuse Spaans verwerkt uw persoonsgegevens voor het kunnen verwerken van de financiele administratie en om te kunnen informeren over (wijzigingen in) dienstverlening.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden
Lasuse Spaans zal uw gegevens nimmer zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij hiertoe een wettelijke basis bestaat.

Op welke wijze beschermt Lasuse Spaans uw persoonsgegevens?
Lasuse Spaans zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Na afloop van de door Lasuse Spaans vastgestelde bewaartermijnen, zullen uw persoonsgegevens worden vernietigd.

Kennisneming, verbetering en verwijdering van uw gegevens
Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die Lasuse Spaans over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met Lasuse Spaans via info@lasuse.nl.

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Lasuse Spaans?
De website kan hyperlinks bevatten die ervoor zorgen dat u de website verlaat en op de website van een andere partij terechtkomt. Lasuse Spaans heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Op het gebruik van deze websites van derden is een ander privacybeleid van toepassing. Lasuse Spaans accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. De privacyverklaring van Lasuse Spaans heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website zijn verkregen.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

Bovenstaande privacyverklaring is gepubliceerd op de website op 16 mei 2018.